top of page

Pirkimo Taisyklės

Šios, UAB Arm Technology žemiau pateikiamos prekių pirkimo/pardavimo taisyklės yra pilnas sąlygų, galiojančių tiek Jums pirkėjui (toliau Pirkėjas), tiek ir pardavėjui UAB Arm Technology (toliau Pardavėjas) rinkinys.

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) yra Šalims privalomas teisinis dokumentas, kuris nustato Pirkėjo ir Pardavėjo teises, pareigas ir atsakomybę Pirkėjui įsigyjant prekes Pardavėjo el. parduotuvėje.
1.2. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu pakeisti, taisyti ar papildyti šias taisykles, atsižvelgdamas į teisės aktų nustatytus reikalavimus. Pirkėjas apie bet kokius pakeitimus informuojamas Pardavėjo,  el. parduotuvės tinklalapyje. Pirkėjui apsiperkant Pardavėjo, el. parduotuvėje taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo metu.
1.3. Pirkti el. parduotuvėje turi teisę:
1.3.1. Veiksnūs fiziniai asmenys, t.y., asmenys sulaukę pilnametystės ir kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka;
1.3.2. Nepilnamečiai nuo 14 iki 18 metų amžiaus, tik turėdami tėvų arba rūpintojų sutikimą, išskyrus tuos atvejus, kai jie gali savarankiškai disponuoti savo pajamomis;
1.3.3. Juridiniai asmenys;
1.3.4. Visų aukščiau nurodytų asmenų įgaliotieji atstovai.
1.4. Pardavėjas, patvirtindamas taisykles, taip pat garantuoja, kad, remiantis taisyklių 1.3. punktu, Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo el. parduotuvėje.
1.5. Sutartis tarp Pirkėjo ir Pardavėjo laikoma sudaryta nuo to momento, kai Pirkėjas Pardavėjo el. parduotuvėje suformavęs prekių krepšelį, nurodęs pristatymo adresą, pasirinkęs atsiskaitymo būdą ir susipažinęs su Pardavėjo taisyklėmis, paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“ (žr. 5. punktą „Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka, terminai“).

1.6. Kiekviena sutartis, sudaryta tarp Pirkėjo ir Pardavėjo, yra saugoma Pardavėjo duomenų bazėje ir/ar popieriniu formatu Pardavėjo nustatyta tvarka.

2. Privatumo politika ir asmens duomenų apsauga

2.1. Užsisakyti prekes Pardavėjo el. parduotuvėje Pirkėjas gali:
2.1.1. Užsiregistruodamas Pardavėjo el. parduotuvėje – įvesdamas registracijoje prašomus duomenis;
2.1.2. Nesiregistruodamas Pardavėjo el. parduotuvėje.
2.2. Pirkėjas, užsakydamas prekes 2.1. taisyklių punkte numatytais būdais, atitinkamuose Pardavėjo pateikiamuose informacijos laukuose turi nurodyti prekių užsakymo tinkamam įvykdymui būtinus Pirkėjo asmens duomenis: vardą, pavardę, tikslų prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir el. pašto adresą.
2.3. Patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog 2.2. punkte pateikti Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais.
2.4. Sutikdamas, kad Pirkėjo asmens duomenys būtų tvarkomi prekių/paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje tikslu, Pirkėjas taip pat sutinka, kad Pirkėjo nurodytu el. pašto adresu ir telefono numeriu būtų siunčiami informaciniai pranešimai, būtini prekių užsakymui įvykdyti.
2.5. Pirkėjas, užsiregistruodamas Pardavėjo el. parduotuvėje bei užsakydamas prekes, įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti prisijungimo duomenų.
2.6. Pirkėjas sutinka, kad asmens duomenys, kuriuos jis savo noru pateikia registracijos anketoje, būtų tvarkomi remiantis šiomis taisyklėmis.
2.7. Pirkėjas turi teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis, blokuoti ar ištrinti parašydamas el. laišką info@armtechnology.eu arba paskambindamas telefonu +370 687 73414. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja ne vėliau, kaip per 2 darbo dienas įgyvendinti pirkėjo prašymą.
2.8. Pirkėjas turi teisę gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius vienerius metus.
2.9. Pirkėjas turi teisę į galimybę reikalauti ištaisyti, sunaikinti jo (Pirkėjo) asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, jo (Pirkėjo) netinkamus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų. 
2.10. Duomenų valdytojas pripažįsta ir gerbia kiekvieno Pirkėjo, kuris atlieka Registraciją interneto parduotuvėje Pardavėjo www.armtechnology.eu, teisę į privatumą. Duomenų valdytojas renka ir naudoja Pirkėjo asmens duomenis (pavadinimą arba vardą ir pavardę, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą ir kitą interneto parduotuvės registracijos anketoje nurodytą informaciją) prekių arba paslaugų užsakymų apdorojimui arba kitų prisiimtų sutartinių įsipareigojimų vykdymui. Pirkėjas darydamas užsakymą ar registruojantis sutinka su prekių pirkimo - pardavimo taisyklėmis, kurių 2.3. punktas nusako, kad patvirtindamas šias taisykles Pirkėjas sutinka, jog Pirkėjo pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi prekių ir paslaugų pardavimo Pardavėjo el. parduotuvėje, Pardavėjo veiklos analizės tikslais. 2.11. Duomenų valdytojas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus Duomenų valdytojo partnerius, teikiančius prekių pristatymo arba kitas, su Pirkėjo užsakymo tinkamu įvykdymu susijusias paslaugas. Visais kitais atvejais Pirkėjo asmens duomenys tretiesiems asmenims gali būti atskleidžiami tik Lietuvos Respublikos teisės aktų numatyta tvarka.
2.12. Asmens duomenys tvarkomi naudojant saugias priemones, apsaugančias šiuos duomenis nuo neteisėto sunaikinimo, atskleidimo arba kitų neteisėtų veiksmų.
2.13. Asmens duomenys, kurie sutiko, kad jų duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais, yra saugojami aktyviojoje duomenų bazėje ir naudojami 2 metus tiesioginės rinkodaros tikslais. Pirkėjo duomenys yra saugomi 2 metus nuo paskutinio pirkimo. Po šio termino kliento duomenys yra (automatiškai) sunaikinami. Asmens duomenų automatinį sunaikinimą prižiūri atsakingas asmuo.

3. Pirkėjo teisės ir įsipareigojima

3.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes Pardavėjo el. parduotuvėje šių Taisyklių ir kitose šios el. parduotuvės informacijos skiltyse nustatyta tvarka.
3.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti prekių pirkimo/pardavimo sutarties su Pardavėjo el. parduotuve, pranešdamas apie tai Pardavėjui, vadovaujantis nurodymais pagal šių taisyklių 8 punkto nuostatas - prekių ir pinigų grąžinimas, ne vėliau kaip per 14 (keturioliką) darbo dienų nuo prekės  pristatymo dienos, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (informacija VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje  https://www.vvtat.lt/, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punktas.).
3.3. Taisyklių 3.2. punkte numatyta teise Pirkėjas gali pasinaudoti tik tuo atveju, jeigu prekė nebuvo sugadinta arba iš esmės nepasikeitė jos išvaizda, taip pat ji nebuvo naudojama.
3.4. Pirkėjas įsipareigoja priimti užsakytas prekes ir už jas sumokėti sutartą kainą.
3.5. Jeigu pasikeičia Pirkėjo registracijos formoje pateikti duomenys, Pirkėjas privalo nedelsdamas juos atnaujinti.
3.6. Pirkėjas įsipareigoja neperduoti tretiesiems asmenims savo prisijungimo duomenų. Jei Pirkėjas praranda prisijungimo duomenis, jis privalo nedelsiant informuoti apie tai Pardavėją skyriuje „Kontaktai“ nurodytomis susisiekimo priemonėmis (tel./el. paštu).
3.7. Pirkėjas, naudodamasis UAB Arm Technology el. parduotuve, sutinka su šiomis pirkimo - pardavimo Taisyklėmis ir įsipareigoja jų laikytis bei nepažeisti LR teisės aktų.

4. Pardavėjo teisės ir įsipareigojimai

4.1. Pardavėjas įsipareigoja sudaryti visas sąlygas Pirkėjui tinkamai naudotis Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis.
4.2. Jei Pirkėjas bando pakenkti Pardavėjo el. parduotuvės darbo stabilumui ir saugumui ar pažeidžia savo įsipareigojimus, Pardavėjas turi teisę nedelsiant ir be perspėjimo apriboti ar sustabdyti Pirkėjo galimybę naudotis el. parduotuve arba išskirtiniais atvejais panaikinti Pirkėjo registraciją.
4.3. Pardavėjas įsipareigoja gerbti Pirkėjo privatumo teisę į Pirkėjo priklausančią asmeninę informaciją, nurodytą Pardavėjo el. parduotuvės registracijos formoje.
4.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes Pirkėjo nurodytu adresu.

5. Prekių užsakymas, kainos, atsiskaitymo tvarka ir terminai.

5.1. Pardavėjo el. parduotuvėje Pirkėjas gali pirkti visą parą, 7 dienas per savaitę, nebent ši el. parduotuvė nepasiekiama dėl techninių darbų.
5.2. Sutartis pradeda galioti nuo to momento, kai Pirkėjas paspaudžia mygtuką „Patvirtinti užsakymą“, o gavęs užsakymą Pardavėjas jį patvirtina Pirkėjui atsiųsdamas patvirtinimo laišką Pirkėjo nurodytu el. paštu.
5.3. Prekių kainos Pardavėjo el. parduotuvėje ir suformuotame užsakyme nurodomos eurais, įskaitant PVM.
5.4. Pirkėjas atsiskaito už prekes vienu iš šių būdų:
5.4.1. Atsiskaitymas iš anksto suformuotu ruošiniu, bankiniu pavedimu per saugią mokėjimo sistemą – pasirinkus vieną iš atsiskaitymo lange nurodomų, jūsų naudojamo banko, logotipų, apmokėsite be jokių papildomų duomenų įvedimo. Pasirinkus tokią nuorodą Pirkėjas nukreipiamas į savo naudojamą banko sistemą, kurioje užtenka tik prisijungti ir patvirtinti mokėjimą, pagal užsakyme suformuotą galutinę mokėjimo sumą, už išsirinktas prekes. Užsakymo ruošinys užpildomas automatiškai, o Pardavėjas tokiu atveju, apie sėkmingą apmokėjimą informuojamas nedelsiant, nepriklausomai nuo naudojamos el. bankininkystės sistemos ir/ar paros meto. Tokiu būdų pagreitinimas prekių ruošimo, išsiuntimo ir gavimo terminas.
5.4.2. Atsiskaitymas per Paypal sistemą.
5.5. Pardavėjas Pirkėjui išrašo sąskaitos faktūros elektroninį variantą, kuris Pirkėjui jo nurodytu el. paštu išsiunčiamas ne vėliau kaip per 2 darbo dienas. Galutinė sąskaita faktūra išrašoma po apmokėjimo. Popierinis tokios sąskaitos faktūros variantas perduodamas Pirkėjui kartu su prekėmis, elektroninis variantas - išsiunčiamas Pirkėjo nurodytu el. paštu.

6. Prekių pristatymas

6.1. Prekės pristatomos visoje Europoje.
6.2. Pirkėjas, kurio apmokėjimo už produktus suma viršija 30€ turi teisę į nemokamą prekių pristatymą Lietuvoje, jo nurodytu adresu.
6.3. Pirkėjas, užsakymo metu pasirinkęs prekių pristatymo paslaugą kurjeriu, įsipareigoja nurodyti tikslią prekių pristatymo vietą.
6.4. Pirkėjas įsipareigoja prekes priimti pats. Tuo atveju, jei Pirkėjas prekių pats priimti negali, o prekės pristatytos nurodytu adresu, Pirkėjas neturi teisės reikšti Pardavėjui pretenzijų dėl prekių pristatymo netinkamam subjektui.
6.5. Prekes pristato siuntas pristatančios tarnybos Pirkėjo užsakymo informacijoje nurodytu adresu, arba į artimiausią pasirinktą paštomatą pagal Pirkėjo užsakyme nurodytą adresą.
​6.6. Siuntos Pirkėjams yra pristatomos darbo dienomis.
​6.6.1. Esant Pirkėjo pageidavimui, prekes norint gauti skubiai, Pirkėjas gali susisiekti su Pardavėju ir aptarti papildomus pristatymo būdus. Už papildomą mokestį pristatyti prekes gali pats Pardavėjas, autobusų siuntų tarnybos ir t.t. Norint prekes gauti kitais būdais Pirkėjas turi el. paštu kreiptis į Pardavėją adresu: info@armtechnology.eu.
6.7. Konkrečios valandos, kada pristatyti užsakymą, kurjeriui nurodyti nėra galimybės (išskyrus tuos atvejus kai Pirkėjas dėl pristatymo su Pardavėju susitaria papildomai pagal šių taisyklių 6.6.1 punktą).
6.8. Trumpiausias pristatymo terminas yra 2-3 dienos.
6.9. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjui prekes Lietuvos teritorijoje per 7 darbo dienas. Šie terminai yra preliminarūs, be to, netaikomi tais atvejais, kai Pardavėjo sandėlyje nėra reikiamų prekių, o Pirkėjas informuojamas apie užsakytų prekių trūkumą. Kartu Pirkėjas sutinka, kad išimtiniais atvejais prekių pateikimas gali vėluoti dėl nenumatytų, nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti prekių pateikimo sąlygas.
6.9.1. Prekės esančios Pardavėjo sandėlyje Pirkėjui, po užsakymo apmokėjimo, visoje Lietuvos teritorijoje pristatomos per tris darbo dienas. Tai galioja, jei užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, kuomet prekės iš sandėlio pateikiamos kurjerių tarnybai. Po šio termino padaryti užsakymai traktuojami kaip kitą darbo dieną pateikti užsakymai. Sėkmingai išsiuntus prekes, Pirkėjas informuojamas automatine žinute Pirkėjo nurodytu el. paštu ar sms trumposiomis žinutėmis. Prekės per tris darbo dienas pristatomos tik esant tokioms sąlygoms:
6.9.1.1. Užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, darbo dienomis ir yra iš karto apmokamas bankiniu pavedimu per mokėjimo sistemą (arba tiesioginiu bankiniu pavedimu, jei taip sutariama su Pardavėju);
6.9.1.2. Užsakytos prekės yra Pardavėjo sandėlyje, bet kokiu kitu atveju galioja įprastinės prekių pristatymo taisyklės;
6.9.2. Jei užsakymas suformuojamas iki 15:00 valandos, darbo dienomis, tačiau bankinio pavedimo, arba tiesioginės mokėjimo sistemos  pagalba apmokamas vėliau, užsakymo išsiuntimas perkeliamas į kitą darbo dieną, gavimo terminas nukeliamas dviem darbo dienomis.
6.9.3. Bet kuris apmokėjimas įvykdytas už užsakymą po 15:00 valandos, darbo dienomis, arba bet kuriuo metu ne darbo dienomis, užsakymo išsiuntimo terminą nukelia į sekančią darbo dieną.
6.10. Tuomet, kai prekės pristatomos į užsienio valstybes, pristatymas gali užtrukti apie 8 - 15 darbo dienų.
6.11. Jei prekė pristatoma pagal individualų užsakymą, galioja individualiai suderinami pristatymo terminai, tačiau maksimali pristatymo trukmė neviršija 5 - 6 savaičių. Atskirų prekių pristatymo terminai gali skirtis. Preliminarus terminas yra nurodomas prekių krepšelyje.
6.12. Užsakytos prekės visuomet pristatomos vienu vežimu, o apie skirtingų prekių pristatymo laikus Pirkėjas informuojamas individualiai. Užsakytos kelios prekės gali būti pristatomos atskiromis siuntomis pagal kliento pageidavimą už papildomą standartinį pristatymo mokestį pagal šių taisyklių 6. punktą.
6.13. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už prekių pateikimo terminų pažeidimą, jeigu prekės Pirkėjui nėra pateikiamos arba pateikiamos ne laiku dėl paties Pirkėjo kaltės arba dėl nuo Pardavėjo nepriklausančių aplinkybių.
6.14. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo patikrinti išorinę siuntos būklę dar dalyvaujant kurjeriui. Pastebėjus bent menkiausią siuntos pažeidimą, yra būtina surašyti pastabas apie siuntos pažeidimus arba atsisakyti priimti siuntą.
6.15. Priėmus siuntą ir pasirašius siuntinio perdavimo dokumentą be pastabų, laikoma, kad siunta perduota kokybiška ir tokiu atveju pretenzijos dėl prekės išorinių pažeidimų nebebus priimamos. Bet kuriuo atveju, įsipareigojimai dėl prekės garantijos lieka galioti.
6.16. Pirkėjas privalo visais atvejais nedelsiant informuoti Pardavėją, jeigu siunta pateikiama pažeistoje pakuotėje, jeigu siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas jų kiekis, nepilna prekės komplektacija.
6.17. Pirkėjas visais atvejais pristatymo metu pastebėjęs pakuotės pažeidimus privalo kurjerio pateikiamame siuntos pristatymo dokumente nurodyti pastabas arba surašyti atskirą aktą dėl šių pažeidimų. Tai Pirkėjas privalo padaryti dalyvaujant kurjeriui. Neatlikus tokių veiksmų Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės prieš Pirkėją dėl prekių pažeidimų, susijusių su pakuotės pažeidimais, kurių Pirkėjas nepažymėjo kurjerio prekės pristatymo dokumente.
6.18. Pristatant prekes į Kuršių Neriją, be išimčių galioja papildomas mokestis. 

7. Prekių kokybės ir garantijos, garantinis aptarnavimas

7.1. Kiekvienos Pardavėjo el. parduotuvėje parduodamos prekės duomenys bendrai nurodomi prie kiekvienos prekės esančiame prekės aprašyme. 
7.2. Pardavėjas neatsako už tai, kad el. parduotuvėje esančios prekės savo spalva, forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus prekių dydžio, formų ir spalvos dėl Pirkėjo naudojamo vaizduoklio (monitoriaus) ypatybių.
7.3. Pardavėjas prekėms suteikia tam tikrą laiką galiojančią kokybės garantiją, kurios konkretus terminas ir kitos sąlygos nurodomos prekių aprašymuose.
7.4. Jei prekė nekokybiška, Pirkėjas gali prekę grąžinti arba pakeisti per 14 kalendorinių dienų nuo įsigijimo (prekės gavimo) dienos pagal šių taisyklių 8. skyriuje pateiktas nuostatas.

8. Prekių ir/ar pinigų grąžinimas ir keitimas

8.1. Jei Pirkėjas nori atšaukti užsakymą, kurio prekių dar negavo, arba atsisakyti tam tikros prekės (-ių) iš dar neįvykdyto, tačiau apmokėto užsakymo ir atgauti pinigus, Pirkėjas turi susisiekti su Pardavėju elektroniniu paštu info@armtechnology.eu. Kitais prekių grąžinimo atvejais Pirkėjas turi vadovautis tolesnėmis taisyklėmis:
8.2. Parduotų prekių trūkumai šalinami, nekokybiškos prekės keičiamos, grąžinamos vadovaujantis LR ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 217 „Dėl Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintomis Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis, išskyrus atvejus, kai sutarties negalima atsisakyti pagal LR įstatymus (kai sutartis sudaryta dėl higienos prekių – patalynės reikmenų – pardavimo; daugiau informacijos VšĮ „Vartotojų centras“ tinklalapyje https://www.vvtat.lt/, „Ne maisto prekių grąžinimo ir keitimo ypatumai“ 18 punkte.). Pinigai už grąžintas prekes visais atvejais pervedami tik į mokėtojo banko sąskaitą.
8.3. Norėdamas grąžinti prekę (-es) remiantis Taisyklių 8.2. punktu, Pirkėjas gali tai padaryti per 14 (keturioliką) kalendorinių dienų nuo prekių pristatymo Pirkėjui dienos užpildant prekių grąžinimo formą. Šią formą Pirkėjas pildo el. parduotuvėje www.armtechnology.eu.
8.3.1. Jei norima pildyti prekių grąžinimo formą laisva forma ir atsiųsti Pardavėjui el. paštu info@armtechnology.eu, tuomet šioj formoje Pirkėjas privalo nurodyti tikrus ir galiojančius duomenis. Nenurodžius tokių duomenų, neužpildžius ar nepasirašius formos, Pardavėjas turi teisę pretenzijos nepriimti ir netenkinti. Tinkamai užpildytą prekių grąžinimo formą Pirkėjas turi atsiųsti Pardavėjui el. paštu info@armtechnology.eu ir sulaukti kol Pardavėjo atstovas susisieks (iki 2 d.d.). Elektroninio laiško temoje būtina nurodyti „Prekių grąžinimas“ ir savo keturių skaitmenų užsakymo numerį, pvz.: Prekių grąžinimas 1234. Užsakymo numeris pateikiamas sąskaitoje, bei su užsakymu susijusiuose el. laiškuose, trumposiose žinutėse.
8.3.2. Pinigai į banko sąskaitą grąžinami ne vėliau kaip per 15 darbo dienų, šis terminas skaičiuojamas nuo prekių grąžinimo į Pardavėjo sandėlį dienos.
8.3.3. Nekokybiškų prekių grąžinimas ir/ar keitimas yra nemokamas. Kokybiškų prekių grąžinimas vykdomas Pirkėjo lėšomis. Grąžinamų prekių siuntimą organizuoja pats Pirkėjas. Grąžintų prekių būklė patikrinama UAB Arm Technology atstovų, jei grąžinamos prekės yra kokybiškos, iš grąžinamos sumos išskaičiuojamas prekių pristatymo mokestis. 
8.3.4. Pirkėjas įsipareigoja tinkamai ir saugiai supakuoti transportuojamas prekes. Už žalą patirtą transportuojant netinkamai supakuotas grąžinamas prekes Pardavėjas atsakomybės neprisiima.
8.4. Pirkėjui grąžinant prekes, būtina laikytis šių sąlygų:
8.4.1. Grąžinama prekė turi būti originalioje tvarkingoje pakuotėje;
8.4.2. Prekė turi būti nesugadinta;
8.4.3. Prekė turi būti nenaudota, nepraradusi prekinės išvaizdos (šis punktas netaikomas tuo atveju, kai grąžinama nekokybiška prekė);
8.4.4. Grąžinama prekė turi būti tos pačios komplektacijos, kokios Pirkėjas ją gavo;
8.4.5. Grąžinant prekę būtina pateikti jos įsigijimo dokumentą.
8.5. Pardavėjas turi teisę nepriimti Pirkėjo grąžinamų prekių, jei Pirkėjas nesilaiko 8.3. punkte nustatytos prekių grąžinimo tvarkos.
8.6. Pirkėjui grąžinant gautą ne tą prekę ir/ar nekokybišką prekę, Pardavėjas įsipareigoja atsiimti tokias prekes ir jas pakeisti analogiškomis tinkamomis prekėmis.
8.7. Tuo atveju, kai Pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų prekių, Pirkėjui per 14 darbo dienų grąžinama sumokėta suma, neskaitant kainos už pristatymą.
8.8. Pardavėjas turi teisę vienašališkai iš klientui grąžinamos sumos išskaičiuoti suteiktą papildomos nuolaidos sumą, jei klientas pasinaudojo papildoma pasiūlymo nuolaida ir vėliau atšaukė (grąžino) bent vieną kokybišką prekę iš pasiūlymo, kuriam buvo pritaikyta nuolaida.
8.9. Tuo atveju, kai prekės grąžinimo priežastis yra netinkama prekės kokybė, Pardavėjas įsipareigoja savo lėšomis pakeisti netinkamos kokybės prekę tinkamos kokybės preke arba grąžinti už prekę sumokėtus pinigus. Netinkamos kokybės prekės keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis „Daiktų grąžinimo ir keitimo taisyklėmis", patvirtintomis 2001 m. birželio 29 d. ūkio ministro įsakymu Nr. 21
8.10. Pirkėjui yra suteikiama garantija pagal įstatymą, kuria remiantis Pardavėjas atsako už Prekės trūkumus, kurie išaiškėja per dvejus metus nuo Prekės perdavimo.
8.11. SVARBU! Prekių grąžinimo tvarka netaikoma: Juridiniams asmenims, prekėms kurios buvo sugadintos Pirkėjo, prekėms neatitinkančioms aukščiau išvardintų grąžinimo standartų (sugadintos prekinės išvaizdos, su naudojimo, nusidėvėjimo žymėmis), prekėms grąžintinoms po 14 dienų grąžinimo laikotarpio, išimtis taikoma grąžinimo reikalavimų neatitinkančioms, tačiau nekokybiškoms prekėms.

9. Pirkėjo ir Pardavėjo atsakomybė

9.1. Pirkėjas yra visiškai atsakingas už Pirkėjo pateikiamų asmens duomenų teisingumą. Jei Pirkėjas nepateikia tikslių asmens duomenų registracijos formoje, Pardavėjas neatsako už dėl to atsiradusius padarinius ir įgyja teisę reikalauti iš Pirkėjo patirtų tiesioginių nuostolių atlyginimo.
9.2. Pirkėjas atsako už veiksmus, atliktus naudojantis Pardavėjo el. parduotuve.
9.3. Užsiregistravęs Pirkėjas atsako už savo prisijungimo duomenų perdavimą tretiesiems asmenims. Jei Pardavėjo el. parduotuvės teikiamomis paslaugomis naudojasi trečiasis asmuo, prisijungęs prie šios el. parduotuvės naudodamasis Pirkėjo prisijungimo duomenimis, Pardavėjas šį asmenį laiko Pirkėju ir visa atsakomybę tokiu atveju atitenka Pirkėjui.
9.4. Pardavėjas atleidžiamas nuo bet kokios atsakomybės tais atvejais, kai nuostoliai kyla dėl to, jog Pirkėjas, neatsižvelgdamas į Pardavėjo rekomendacijas ir Pirkėjo įsipareigojimus, nesusipažino su šiomis Taisyklėmis, nors tokia galimybė jam buvo suteikta.
9.5. Jei Pardavėjo el. parduotuvėje yra nuorodos į kitų įmonių, įstaigų, organizacijų ar asmenų el. tinklalapius, Pardavėjas nėra atsakingas už ten esančią informaciją ar vykdomą veiklą, tų tinklapių neprižiūri, nekontroliuoja ir toms įmonėms bei asmenims neatstovauja.
9.6. Atsiradus žalai, kaltoji Šalis atlygina kitai Šaliai tiesioginius nuostolius.

10. Rinkodara ir informacija

10.1. Pardavėjas savo nuožiūra gali inicijuoti el. parduotuvėje įvairias akcijas.
10.2. Pardavėjas turi teisę vienašališkai, be atskiro įspėjimo, pakeisti akcijų sąlygas, taip pat jas panaikinti. Bet koks akcijų sąlygų ir tvarkos pakeitimas ar panaikinimas galioja tik į priekį, t.y. nuo jų paskelbimo momento arba nuo paskelbtos konkrečios datos.
10.3. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Pirkėjo registracijos formoje nurodytomis susisiekimo priemonėmis.
10.4. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia Pardavėjo el. parduotuvės skyriuje “Susisiekite” nurodytais telefonais ar el. pašto adresais.
10.5. Pardavėjas neatsako, jei Pirkėjas negauna siunčiamų informacinių ar patvirtinančių pranešimų dėl internetinio ryšio, elektroninio pašto paslaugų tiekėjų tinklų sutrikimų.

11. Baigiamosios nuostatos

11.1. Šios prekių pirkimo/pardavimo Taisyklės sudarytos vadovaujantis LR įstatymais ir teisės aktais.
11.2. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka.

bottom of page